×

Modern Java Recipes

Download Our FREE File!
Việc giới thiệu các khái niệm lập trình chức năng trong Java SE 8 là một sự thay đổi mạnh mẽ cho ngôn ngữ hướng đối tượng này.

Việc giới thiệu các khái niệm lập trình chức năng trong Java SE 8 là một sự thay đổi mạnh mẽ cho ngôn ngữ hướng đối tượng này. Các biểu thức Lambda, các tham chiếu phương thức và các luồng cơ bản đã thay đổi thành ngữ của ngôn ngữ và nhiều nhà phát triển đã cố bắt kịp từ đó. Tài liệu này sẽ giúp ích. Với hơn 70 công thức chi tiết, tác giả Ken Kousen cho bạn thấy cách sử dụng các tính năng mới nhất của Java để giải quyết một loạt các vấn đề.