×

JavaScript: The Definitive Guide

Download Our FREE File!
Ấn bản này hoàn toàn được sửa đổi và mở rộng những kiến thức về JavaScript được sử dụng trong các ứng dụng Web 2.0 ngày nay.

Ấn bản này hoàn toàn được sửa đổi và mở rộng những kiến thức về JavaScript được sử dụng trong các ứng dụng Web 2.0 ngày nay. Cuốn sách này vừa là một tài liệu hướng dẫn cùng các ví dụ vừa là tài liệu tham khảo khi bạn gặp những vấn đề khó khăn, bên cạnh đó có các tip mà bạn cần biết để tận dụng tối đa JavaScript.