×

Secrets of the JavaScript Ninja

Download Our FREE File!
Secrets of the JavaScript Ninja sử dụng các ví dụ thực tế để minh họa rõ ràng từng khái niệm và các kỹ thuật cốt lõi. Ấn bản này cho bạn thấy làm thế nào để nắm vững các khái niệm chính của JavaScript như chức năng, closure, đối tượng, prototype và promise.

Secrets of the JavaScript Ninja sử dụng các ví dụ thực tế để minh họa rõ ràng từng khái niệm và các kỹ thuật cốt lõi. Ấn bản này cho bạn thấy làm thế nào để nắm vững các khái niệm chính của JavaScript như chức năng, closure, đối tượng, prototype và promise. Nó bao gồm các API như DOM, event và timer. Bạn sẽ khám phá ra các kỹ thuật tốt nhất như kiểm tra và phát triển trình duyệt chéo, tất cả đều đến từ quan điểm của các lập trình viên JavaScript chuyên nghiệp.