×

Professional JavaScript for Web Developers

Download Our FREE File!
Phản bác lại ý kiến cho rằng JavaScript là ngôn ngữ dành cho "con nít" và chứng tỏ tại sao ngôn ngữ kịch bản này lại được chọn trong thiết kế hàng triệu trang web và ứng dụng phía máy chủ.

Phản bác lại ý kiến cho rằng JavaScript là ngôn ngữ dành cho "con nít" và chứng tỏ tại sao ngôn ngữ kịch bản này lại được chọn trong thiết kế hàng triệu trang web và ứng dụng phía máy chủ. Cuốn sách này bao gồm các khái niệm cơ bản về JavaScript và sau đó chuyển sang các chủ đề nâng cao hơn như lập trình hướng đối tượng, các vấn đề mà lập trình viên ứng dụng Web thường phải đối mặt, bao gồm quốc tế hóa, bảo mật, tính riêng tư, tối ưu hóa và các vấn đề sở hữu trí tuệ.