×

Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2nd Edition)

Download Our FREE File!
Nếu bạn là người đã có kinh nghiệm lập trình JAVA, đây là một cuốn sách tuyệt vời cho việc học lập trình Android. Dựa trên khóa học Android Bootcamp trong một tuần được tài trợ bởi Big Nerd Ranch, cuốn sách này cung cấp những giải thích một cách toàn diện, thực tiễn và súc tích về các khái niệm, API trong lập trình Android.

Nếu bạn là người đã có kinh nghiệm lập trình JAVA, đây là một cuốn sách tuyệt vời cho việc học lập trình Android. Dựa trên khóa học Android Bootcamp trong một tuần được tài trợ bởi Big Nerd Ranch, cuốn sách này cung cấp những giải thích một cách toàn diện, thực tiễn và súc tích về các khái niệm, API trong lập trình Android.