×

Software Craftsmanship: The New Imperative - Pete McBreen

Download Our FREE File!
Các nguyên tắc trong cuốn Software Craftsmanship: The New Imperative - Pete McBreen của Pete McBreen cũng rất đồng điệu với cuốn Clean Code.

Các nguyên tắc trong cuốn Software Craftsmanship: The New Imperative - Pete McBreen của Pete McBreen cũng rất đồng điệu với cuốn Clean Code. Tuy nhiên, nó khác ở chỗ tập trung nhiều vào nghệ thuật hơn là khoa học trong phần mềm. Cuốn sách này sẽ giúp các lập trình viên tìm ra cách làm thế nào để cung cấp giá trị cho khách hàng thông qua phần mềm. Nó nói về sự hợp tác với các bên liên quan, quản lý dự án và nhiều kỹ năng mềm cần thiết để thực sự trở thành bậc thầy trong phát triển phần mềm.