×

7 Databases in 7 Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement - Eric Redmond và Jim Wilson

Download Our FREE File!
Bằng cách tiếp xúc với 7 cơ sở dữ liệu khác nhau, các lập trình viên có thể mở rộng khả năng để chọn đúng giải pháp cơ sở dữ liệu cho mỗi vấn đề mới mà họ gặp phải. Cuốn sách 7 Databases in 7 Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement (tạm dịch: “7 cơ sở dữ liệu trong 7 tuần: Hướng dẫn cơ sở dữ liệu hiện đại và NoSQL”) của Eric Redmond và Jim Wilson sẽ cung cấp cho nhà phát triển sự tự tin để chinh phục bất cứ thử thách nào liên quan tới cơ sở dữ liệu.

Bằng cách tiếp xúc với 7 cơ sở dữ liệu khác nhau, các lập trình viên có thể mở rộng khả năng để chọn đúng giải pháp cơ sở dữ liệu cho mỗi vấn đề mới mà họ gặp phải. Cuốn sách 7 Databases in 7 Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement (tạm dịch: “7 cơ sở dữ liệu trong 7 tuần: Hướng dẫn cơ sở dữ liệu hiện đại và NoSQL”) của Eric Redmond và Jim Wilson sẽ cung cấp cho nhà phát triển sự tự tin để chinh phục bất cứ thử thách nào liên quan tới cơ sở dữ liệu. Ngay cả những cơ sở dữ liệu mà lần đầu tiên xuất hiện là duy nhất sẽ đột nhiên có vẻ rất giống với những người sử dụng phổ biến của cộng đồng phát triển ngày nay.