×

How to Win Friends and Influence People - Dale Carnegie

Download Our FREE File!
Từ góc nhìn của người bên ngoài, viết code được cho là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của kỹ sư phần mềm. Tuy nhiên, việc có thể lắng nghe và giao tiếp hiệu quả còn quan trọng hơn rất nhiều. Cuốn sách How to Win Friends and Influence People(Đắc nhân tâm) của Dale Carnegie sẽ cung cấp cho bất kỳ ai – ngay cả lập trình viên – những công cụ để đàm phán và cảm thông với các bên liên quan.

Từ góc nhìn của người bên ngoài, viết code được cho là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của kỹ sư phần mềm. Tuy nhiên, việc có thể lắng nghe và giao tiếp hiệu quả còn quan trọng hơn rất nhiều. Cuốn sách How to Win Friends and Influence People(Đắc nhân tâm) của Dale Carnegie sẽ cung cấp cho bất kỳ ai – ngay cả lập trình viên – những công cụ để đàm phán và cảm thông với các bên liên quan.

Sử dụng cuốn sách này để có được kết quả tốt hơn trong việc thiết lập và quản lý mong đợi. Sau khi đọc và thực hành các kỹ thuật, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức để hiểu người khác và khuyến khích họ hiểu được các giải pháp của bạn. Vì vậy, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để xây dựng những thứ bản thân mình yêu thích.