×

Build Your Own Web Site the Right Way Using HTML & CSS

Download Our FREE File!
Build Your Own Web Site the Right Way Using HTML & CSS không dành cho các chuyên gia web đã biết về các tiêu chuẩn web.

Build Your Own Web Site the Right Way Using HTML & CSS không dành cho các chuyên gia web đã biết về các tiêu chuẩn web. Đây là loại sách bạn có thể giới thiệu người mới thiết kế web mà không sợ họ sẽ học được thứ gì đó lỗi thời mà sau này họ sẽ cần phải học. Nó cũng hữu ích như là một khởi đầu cho những người quen thuộc với các phương pháp phát triển web trường học cũ và muốn bắt kịp với phát triển web dựa trên tiêu chuẩn.