×

Rapid development

Download Our FREE File!
Ngày xửa ngày xưa, khi mà nhà nhà dùng waterfall, người người dùng waterfall, công việc của developer khá đơn giản, chỉ là code theo design. Thế rồi requirement ngày càng đổi xoành xoạch, các project waterfall chết hàng loạt, do đó người ta chuyển qua Agile.

Ngày xửa ngày xưa, khi mà nhà nhà dùng waterfall, người người dùng waterfall, công việc của developer khá đơn giản, chỉ là code theo design. Thế rồi requirement ngày càng đổi xoành xoạch, các project waterfall chết hàng loạt, do đó người ta chuyển qua Agile.

Thế nhưng chuyển qua Agile, vẫn có vô số project IT bị chết. Cuốn sách này là một trong những cuốn sách đi đầu trong trào lưu Agile. Nó đưa ra những cách áp dụng Agile hợp lý, chỉ ra những sai lầm thường gặp trong quá trình sử dụng Agile như: Phình requirement, code xuống cấp, … cũng như đưa ra 1 số case study để học hỏi