×
Cuốn sách này không nói gì về code, mà tập trung vào yếu tố con người – yếu tố quan trọng nhất, trong quá trình phát triển phần mềm. Nó đáng là cuốn sách gối đầu giường của các team leader, PM, manager. Một số nội dung trong sách: Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho developer, cách estimate dự án, cách xây dựng một team mạnh và vững chắc, ….

Cuốn sách này không nói gì về code, mà tập trung vào yếu tố con người – yếu tố quan trọng nhất, trong quá trình phát triển phần mềm. Nó đáng là cuốn sách gối đầu giường của các team leader, PM, manager. Một số nội dung trong sách: Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho developer, cách estimate dự án, cách xây dựng một team mạnh và vững chắc, ….